ALGEMENE VOORWAARDEN MILENQ

Artikel 1 ┋ Definities

 1. Milenq, gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer 62335340, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2 ┋ Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en goederen en facturen door of namens de opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de opdrachtnemer in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. opdrachtnemer is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3 ┋ Offertes

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 14 kalenderdagen. Een aanbod dient altijd schriftelijk te worden bevestigd
 2. Bij acceptatie van het aanbod, wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden
 3. Diensten en/of goederen die worden geleverd en niet vermeld zijn op de offerte, worden beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd.
 4. Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Tarieven uit eerdere offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. 

 

Artikel 4 ┋ Tarieven en Betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst exclusief btw vermeld of het aantal geschatte benodigde uren met het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten en leveringskosten zullen apart worden vermeld.
 3. Als het vermelde totaalbedrag een pakketprijs betreft, wordt dit als dusdanig afgenomen. Individuele en extra  componenten zijn in overleg beschikbaar.
 4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Op de offerte zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Deze inschatting is gebaseerd op ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is zal dit tijdig aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.
 5. Voornoemde tarieven zijn exclusief inkoopkosten van digitale assets zoals bijvoorbeeld stock foto’s, templates, fonts en plugins. Aanschaf en doorrekening hiervan aan de opdrachtgever vindt plaats in onderling overleg en na goedkeuring van de opdrachtgever.
 6. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Opdrachtnemer komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Opdrachtnemer is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan.
 7. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
 8. Indien nodig ontvangt opdrachtgever een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig aan opdrachtgever worden gecommuniceerd, enkel na goed overleg worden uitgevoerd en worden berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer.
 9. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 10. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 11. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 12. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel verleende licenties te vervallen.

 

Artikel 5 ┋ Informatieverstrekking Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 6 ┋ Uitvoering Van De Overeenkomst

 1. De opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de dienstverlening zelfstandig en handelt op basis van eigen ervaring, kennis, inzicht en tijdsindeling. Opdrachtgever is op de hoogte van de standaard stijl en werkwijze van opdrachtnemer. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen geven omtrent het resultaat van de dienstverlening.
 2. De locatie van dienstverlening is ten kantore van Milenq (op afstand). Aanvullende werksessies op locatie vinden plaats in overleg. Reiskosten buiten Rotterdam worden berekend ad € 0,25 per kilometer excl. BTW.
 3. Opdrachtnemer is bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van overeengekomen werkzaamheden.

 

Artikel 7 ┋ Fotografie op locatie

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het realiseren van zo gunstig mogelijke omstandigheden in voorbereiding en tijdens een fotoshoot
 2. Offerte is exclusief kosten voor aanschaf en/of huur van locatie, apparatuur of props. Doorrekening hiervan aan de opdrachtgever vindt plaats in onderling overleg.
 3. Indien opdrachtnemer tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan.
 4. Indien opdrachtgever niet geheel tevreden is met het eindresultaat als gevolg van de locatie, zichtbare weersomstandigheden, kledingkeuze, bewerking of andere factoren die vooraf kenbaar waren,  is er geen reden voor terugbetaling of een kosteloze  nieuwe shoot.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klant gedurende een shoot op locatie
 6. In geval door opdrachtgever schade wordt toegebracht aan materiaal/apparatuur tijdens een shoot, is de opdrachtgever gehouden de vervangingswaarde te vergoeden.
 7. Indien een geheugen drager van opdrachtnemer defect gaat voordat de output is geleverd, kan de shoot kosteloos opnieuw worden gedaan. Opdrachtnemer is in een dergelijk geval geen schadevergoeding verschuldigd.
 8. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden tijdens een shoot op (een openbare) locatie.

 

Artikel 8 ┋ wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft opdrachtnemer de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Opdrachtnemer maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan opdrachtgever. Opdrachtnemer zal indien nodig zorg dragen voor een vervangende uitvoerder of, indien mogelijk, zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen. Wanneer beide oplossingen niet mogelijk zijn, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring in de vertrouwensrelatie. Opdrachtnemer is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 5. Bij tussentijdse annulering worden de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk opeisbaar + 75% van het nog openstaande gedeelte uit een offerte ten tijde van annuleren. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk tot dan toe te gebruiken, tenzij het volledige bedrag wordt voldaan.
 6. Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering tot 14 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden is kosteloos; annulering tussen 14 en 7 kalenderdagen resulteert in de verplichting tot betaling van 50% van het geoffreerde bedrag en bij annulering binnen 7 kalenderdagen wordt 75% van het  bedrag in rekening gebracht.

 

Artikel 9 ┋ Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

 

Artikel 10 ┋ Aansprakelijkheid Schade

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde content en diensten.
 4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de digitaal aangeleverde bestanden.
 5. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 6. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.
 7. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door derden en leveranciers zijn veroorzaakt, ook indien opdrachtnemer een aanbeveling voor deze derden heeft gedaan.
 8. Contentbeheer dient volledig aan opdrachtnemer te worden overgedragen wanneer hier een overeenkomst toe is afgesloten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele aanpassing door derden of opdrachtgever.
 9. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening is gebracht.
 10. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door opdrachtnemer geleverde diensten en content.

 

Artikel 11 ┋  Auteursrecht, Licentie En Publicatie

 1. Door het geven van opdracht voor het creëren van beeldmateriaal verkrijgt opdrachtgever enkel gebruiksrecht over het definitieve resultaat. De © intellectuele eigendomsrechten van de ter beschikking gestelde materialen en content blijft bij de opdrachtnemer. Dit kan tegen een licentievergoeding worden overgekocht. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Na volledige betaling van het factuurbedrag komt opdrachtgever een beperkt publicatierecht toe voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken die door opdrachtnemer voor opdrachtgever zijn gemaakt.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd het aangeleverd materiaal te gebruiken voor andere doeleinden dan overeengekomen en een licentie voor is afgenomen.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverd materiaal te (laten) bewerken of uit te snijden. Hieronder worden onder meer maar niet uitsluitend bewerkingen via Instagram verstaan.
 5. Opdrachtgever dient iedere publicatie (= ook social media) van aangeleverd beeldmateriaal te voorzien van credits en/of naamsvermelding van opdrachtnemer tenzij anders overeengekomen.
 6. Een derde partij mag nooit een foto publiceren zonder expliciete toestemming van de opdrachtnemer en zonder de credentials van de opdrachtnemer erbij te vermelden. Doorsturen van foto’s aan commerciële partijen is uitsluitend toegestaan in onderling overleg. 
 7. Elke handeling in strijd met het in lid 1 tot en met 6 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 8. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 9. Opdrachtnemer blijft eigenaar van de content, tenzij anders is vermeld. Opdrachtgever komt enkel een gebruiksrecht toe. Bronbestanden blijven te allen tijde in bezit van opdrachtnemer.
 10. Het staat de opdrachtnemer vrij om verkregen output uit dit project te gebruiken voor portfolio, (social) media en/of acquisitie doeleinden. Indien de opdrachtgever hier bezwaar tegen heeft dient dit op voorhand proactief te worden aangegeven. Gebruiksrecht van opdrachtnemer kan worden afgekocht door overeen te komen som.
 11. Opdrachtgever dient het intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart opdrachtnemer van enige aanspraak door derden. Een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten behoort niet tot enige overeenkomst die opdrachtnemer aangaat.

 

Artikel 12 ┋ Bijzondere Bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. Opdrachtnemer behoudt het recht om een deel van een opdracht te annuleren in het geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door klant of gerelateerde derden. In geval de opdracht hierdoor niet kan worden voltooid, kan opdrachtgever geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

 

Artikel 13 ┋ Levering

 1. De opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de dienstverlening zelfstandig en handelt op basis van eigen ervaring, kennis, inzicht en tijdsindeling. Opdrachtgever is op de hoogte van de standaard stijl en werkwijze van opdrachtnemer. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen geven omtrent het resultaat van de dienstverlening.
 2. Opdrachtnemer spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de leveringstermijn uit de offerte in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders overeengekomen.
 3. Content wordt digitaal aangeleverd, tenzij anders overeengekomen. Na eerste aanlevering in verschillende concepten vinden maximaal 2 revisies plaats. Aangepaste wensen van opdrachtgever of meerdere revisies kunnen een meerprijs opleveren.
 4. Opdrachtnemer maakt, bewerkt en selecteert beelden naar eigen inzicht. Fotografie tarieven zijn inclusief basic nabewerking; correcties op kleur, densiteit, cropping en eventueel verwijdering van kleine onregelmatigheden. Op aanvraag is uitgebreide retouche of speciale edit beschikbaar, doorrekening hiervan aan de opdrachtgever vindt plaats in onderling overleg en na budget goedkeuring van de opdrachtgever.
 5. Eventuele fysieke producten worden verzonden naar het door opdrachtgever opgegeven verzendadres. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in deze informatie.
 6. Opdrachtnemer is niet gehouden om niet geselecteerd en/of onbewerkt (RAW) materiaal aan te leveren.
 7. Opdrachtnemer bewaart na schriftelijk akkoord de bronbestanden maximaal een half jaar.

 

Artikel 14 ┋ Klachten

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en content zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan de opdrachtnemer.
 2. Indien van een gebrek of gewenste aanvulling later melding wordt gemaakt, of het maximum aan revisies heeft plaatsgevonden, worden revisies verwerkt op basis van het uurtarief van opdrachtnemer.

 

Artikel 15 ┋ Geschillenbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.

 

© Copyright Milenq